Köpvillkor för företag

Allmänna leveransbestämmelser Enytec AB

Förenklade köpvillkor – Privatpersoner <Klicka här>

Antagna 2011

 

Tillämplighet

1.   Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller eljest ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.

Ritningar och beskrivningar

2.   Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

3.   Om inte annat avtalats förblir alla av Enytec tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav Enytecs egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

4.   Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till Enytec, förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av Enytec eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

Förpackning

5.   I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.

Leverans och leveranstid

6.   Leverans sker fritt Enytecs lager. Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:
a) dagen för ingåendet av avtalet;
b) dagen då Enytec mottar sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas;
c) dagen då Enytec mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner. Finner Enytec att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

7.   Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 28 angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning, oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

8.   Om Enytec icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 7 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite, såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad försening. Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda vite:

0,5 % per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänför  sig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp, på vilket vitet skall beräknas, överstiger 500 000 svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25 % per vecka. Vitet, som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat från den dag då varan skulle ha avlämnats, skall icke överstiga 7,5 % av den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan, som icke kan tas i avsett bruk.

Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 16 utesluter köparens rätt till vite varje annan påföljd i anledning av Enytecs dröjsmål att avlämna varan.

9.   Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 8, har han rätt att häva avtalet med avseende på den del av varan på vilken det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva köpet om leverans inte sker inom en bestämt angiven skälig frist och Enytec inte avlämnar varan före fristens utgång. Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan avlämnats om denna utan den del för vilken enligt föregående mening hävningsrätt föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och Enytec insett eller borde ha insett detta.

10.Om köparen enligt punkt 9 häver köpet eller del därav har han med den begränsning som föreskrivs i punkterna 37-39 rätt till ersättning för merkostnad på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana kostnader som han åsamkas, om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

11.Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna mottaga varan på fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela Enytec detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske. Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan hade levererats.

12.Om köparens i punkt 11 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande som avses i punkt 34, äger Enytec skriftligen uppfordra köparen att inom skälig tid mottaga varan. Om köparen, oavsett anledningen, underlåter att göra detta, äger Enytec genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet vad beträffar sådan del av varan som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

13.Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han risken för varans förstörelse och är skyldig att ersätta Enytec för de kostnader som kan uppkomma för vård, lagring eller försäkring av varan. Om Enytec häver avtalet enligt punkt 12 har han rätt till ersättning av köparen med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som Enytec kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid förutsätts att Enytec om möjligt försöker sälja varan till annan.

Pris och betalning

14.Om inte annat avtalats har Enytec rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum. Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 7 förlängs med mer än sex månader, är Enytec inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.

15.Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har Enytec rätt till dröjsmålsränta enligt lag. Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 28 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger Enytec genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivs i punkt 13.

Återtagandeförbehåll

16.Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om Enytec häver avtalet, har Enytec rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan Enytecs skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att Enytecs återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Ansvar för fel

17.Enytec förbinder sig att i enlighet med punkterna 18-26 avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel.

18.Köparen skall undersöka varan så snart som möjligt efter ankomsten. Finns det anledning att anta att fel i varan kan medföra risk för skada, skall skriftlig reklamation ske genast.
Enytecs ansvar avser endast fel som köparen skriftligen påtalar inom 15 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas och senast inom ett år från avtalad dag för leverans eller den senare dag när Enytec fullgjort vad som ankommer på honom enligt avtalad leveransklausul.

19.I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga varan under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel, som avses i punkt 17.

20.Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som avses i Punkt 17, skall Enytec avhjälpa felet med all skyndsamhet och – med undantag av vad som sägs i punkt 21 – på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller utbyte till Enytec återsända del på vilken yppats fel, som avses i punkt 17, för såvitt inte Enytec finner lämpligt att utföra reparationerna hos köparen.
Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt del skall Enytec anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga delen. Enytec får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna Enytec ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som Enytec skall återbetala till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot varans värdeminskning.

21.Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga delar till Enytec, medan Enytec skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten. Om Enytec utför i punkt 20 omnämnda reparationer hos köparen, skall denne erlägga reskostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för Enytecs personal.

22.Felaktiga delar som utbytts i enlighet med punkt 17, skall ställas till Enytecs förfogande.

23.Om Enytec oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 20, har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer eller låta tillverka ny vara på Enytecs bekostnad, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme, eller, om felet är väsentligt för köparen och Enytec insett eller bort inse detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd av Enytecs underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning ske enligt punkt 20, tredje stycket. Enytecs skyldighet att själv utföra i punkt 20 angivna åtgärder och att ersätta köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar 15 procent av priset för varan.

24.Enytecs ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

25.Oavsett vad som stadgas i punkterna 17-23 gäller icke Enytecs förpliktelser längre än femton månader från den ursprungliga garantitidens början.

26.Enytecs ansvar avser endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan Enytecs skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Enytec har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 17 – 23. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Produktansvar

27.Köparen skall hålla Enytec skadeslös i den utsträckning Enytec åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Enytec inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt. Enytec ansvarar inte för skada som godset orsakar
a/ på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning eller
b/ på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår. Nämnda begränsningar i Enytecs ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot Enytec eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas härom.
Enytec och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och Enytec skall dock alltid avgöras på sådant sätt som anges i punkt 36.

Befrielsegrunder

28.Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet -såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

29.Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 28, bör den part som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

30.Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 9 och Enytecs rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan enligt punkt 12 eller att betala för den enligt punkt 15 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 28, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

31.Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande omständigheter, skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa omständigheter, och med de i punkterna 32 och 33 ytterligare angivna begränsningarna.

32.Det åligger part som gör gällande att avtalsbrott föreligger att vidta skäliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall skadestånd, som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

33.Det sammanlagda belopp, som Enytec kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet, är begränsat till ett belopp motsvarande 15 procent av priset för varan, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381).

 

Preskription

34.Anspråk mot Enytec förfaller om domstols- eller skiljeförfarande enligt punkt 36 inte inleds inom två år från varans avlämnande.

Export- och importlicens, förbud mot re-export m m

35.Köparen förbinder sig
a) att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter
b) att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser
c) att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt b) ovan.

Domstols- och skiljeförfarande

36.Enytecs fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid allmän domstol. Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.